PHÒNG GD&ĐT HỘI AN

TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH-MGCN

Hội An, ngày   tháng 9 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm,

giai đoạn 2021 - 2025”

          

         Căn cứ kế hoạch số 779/KH-GDĐT ngày 24/8/2021 của Phòng GDĐT Thành phố Hội An về kế hoạch chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021- 2025”;

Căn cứ công văn số 102/KH-PGDĐT ngày 27 tháng 1 năm 2020 của PGD ĐT Hội An về triển khai kế hoạch xây dựng chuyên đề: “Trường học hạnh phúc”;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà  trường và kết quả thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016- 2020” Trường Mẫu giáo Cẩm Nam tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

         Thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025 để đạt được mục tiêu:

- Xây dựng trường mầm non đảm bảo các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT).

Tạo môi trường công bằng, an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ, bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi bằng các hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện của trường, lớp, địa phương;  nhu cầu hứng thú và khả năng của bản thân trẻ; kích thích tính chủ động, tích cực, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ tại trường.

- Môi trường giáo dục trong nhà trường mang tính "mở", kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia vào các hoạt động chơi và trải nghiệm một cách tích cực và hiệu quả;

- Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, và cha mẹ trẻ được nâng cao về nhận thức và năng lực về quản lý, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hướng tới sự chuẩn mực trong đạo đức lối sống, quan hệ ứng xử, tình cảm thái độ, và cách thức làm việc theo phương châm: “ Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc” trong trường học, các bậc cha mẹ trẻ (CMT) và trẻ.

II. Yêu cầu

Nhà trường xác định việc thực hiện chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng trong các năm học, là việc thực hiện đổi mới trong công tác quản lý và các hoạt động giáo dục mầm non;

- Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của chuyên đề xây dựng trường MN LTLTT giai đoạn 2016-2020, đáp ứng tiêu chí xây dựng: “ trường học hạnh phúc”  tại trường.

- Việc thực hiện chuyên đề cần thực chất, thực hiện mô hình điểm về trường MN LTLTT phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

-  Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non thông qua bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động:  Quản lý, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Đẩy mạnh xã hội hóa để vận động sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và điều kiện để thực hiện chương trình GDMN.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động

- Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất đồng hành giữa gia đình và xã hội cùng quan tâm trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện chuyên đề.

Thực hiện mô hình điểm về xây dựng trường MN LTLTT, khen thưởng các cá nhân điển hình trong việc thực hiện chuyên đề.

III. Nhiệm vụ và giải pháp:

+ Đối với nhà trường:

- Bám sát vào tiêu chí xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm để rà soát, bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường nhằm đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức tốt chuyên đề, đáp ứng tiêu chí trường học hạnh phúc.

- Tham gia các lớp tập huấn và tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức, xây dựng kế hoạch các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “ xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, chỉ đạo 100% GV xây dựng kế hoạch giảng dạy theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

- Làm tốt công tác xã hội hóa, tuyên truyền phối hợp với cha mẹ trẻ trong việc thực hiện chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm.

- Phát động các phong trào thi đua, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các hội thi, Tổ chức các hoạt động chuyên đề, thao giảng, hội giảng ở các tổ chuyên môn, các lớp để GV học tập rút kinh nghiệm, Tổ chức tốt hội thi GV giỏi, thiết kế môi trường hoạt động, thi thiết kế hoạt động sáng tạo, thi “ Bé vui an toàn giao thông”.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại, sơ kết, tổng kêt việc thực hiện chuyên đề, khen thưởng về việc thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

+ Đối với GV:

- Thực hiện đầy đủ nội dung bồi dưỡng thường xuyên của từng năm học, nâng cao năng lực tự học tự rèn, bồi dưỡng chuyên môn để tổ chức tốt các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm.

- Mỗi lớp xây dựng kế hoạch “ Lớp học MN lấy trẻ làm trung tâm” dựa vào tình hình của lớp theo 5 lĩnh vực phát triển phù hợp với độ tuổi.

- Khi tổ chức các hoạt động GV phải xác định trẻ là trung tâm của hoạt động, GV là người hướng dẫn, gợi mở, lắng nghe, trò chuyện để từ đó hổ trợ, giúp đỡ trẻ đúng lúc nhằm mở rộng vốn kiến thức, hiểu biết, kỹ năng cho trẻ, trẻ hiểu đến đâu mở rộng đến đó phù hợp với độ tuổi.

- Tạo sự gần gũi, thân thiện, tìm hiếu năng lực, nhu cầu của trẻ để đưa ra nội dung giáo dục hợp lý.

- Tổ chức hoạt động phải đổi mới hình thực tổ chức một cách linh hoạt, nhạy bén tùy vào nội dung hoạt động, đảm bảo tính chủ đề.

- Sử dụng câu hỏi gợi mở nhằm kích thích tư duy, suy nghĩ độc lập, sử dụng câu hỏi cho các đối tượng trẻ trong lớp kể cả trẻ nhút nhát, luôn khuyến khích, động viện tinh thần trẻ bằng nhiều hình thức.

- Đầu tư hình thành ngân hàng nội dung các bài giảng, giáo án điện tử ở mỗi chủ đề.

- Tận dụng nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng dạy học, đồ chơi khi tổ chức các hoạt động

- Đánh giá trẻ theo các tiêu chí ở mỗi học kỳ, mỗi chủ đề để có kế hoạch hỗ trợ thực hiện tốt hơn.

- Làm tốt công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về nội dung của chuyên đề, phối hợp với phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu và phối hợp rèn trẻ để đạt mục tiêu đề ra.

 

          IV.  Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm phải đảm bảo các tiêu chí:

- Về môi trường giáo dục

- Xây dựng kế hoạch giáo dục, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ

- Tổ chức hoạt động giáo dục

- Đánh giá sự phát triển của trẻ

- Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm   trung tâm.

          V. Thời gian và lộ trình tổ chức thực hiện

Thời gian thực hiện từ năm học 2021-2023 đến năm học 2023-2025

1. Năm học 2021-2023

- Triển khai kế hoạch của phòng, Tiến hành xây dựng kế hoạch của trường về chuyên đề “ Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025

- Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường theo tiêu chí  xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để đầu tư, sửa chữa, mua sắm thêm trang thiết bị, thiết kế trang trí môi trường, lớp học phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề được thuận lợi, đáp ứng tiêu chí “Trường học hạnh phúc”

- Lựa chọn 3 lớp mẫu giáo ở 3 độ tuổi làm lớp điểm của trường về thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" .

- Tổ chức tham quan, dự giờ học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn về thực hiện chuyên đề.

- Tổ chức hội thi GV giỏi, thi thiết kế môi trường hoạt động, các hội thi 100% cô và trẻ tham gia….  đi sâu vào việc thực hiện chuyên đề.

- GV xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với trẻ của lớp mình phụ trách.

- Thực hiện tiêu chí đánh giá trẻ theo tiêu chí trường MN lấy trẻ làm trung tâm.

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện tốt chuyên đề ở trường, tổ, cụm chuyên môn.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ GV,  hướng dẫn thực hiện các lớp làm mô hình điểm và tổ chức cho GV trong trường học tập lẫn nhau

- Làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện chuyên đề

- Tổ chức sơ kết chuyên đề.

 2. Năm học 2023- 2025

- 100% cán bộ Ql, GV được tập huấn hướng dẫn hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

- Tiếp tục đầu tư cải tạo môi trường, mua sắm trang thiết bị đảm bảo thực hiện chuyên đề.

- Phát động các phong trào thi đua, hội thi dành cho cô và trẻ: hội thi GV giỏi, thiết kế môi trường lớp học, thi làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề, hội thi bé khỏe, bé tài năng, …..

- Kiểm tra đánh giá, hưỡng dẫn hoàn thiện của các lớp thực hiện mô hình điểm cho các giáo viên trong trường cùng học tập.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, cốt cán của trường thực hiện các hoạt động mẫu của trường, của tổ, chú trọng chuyên đề trường MN lấy trẻ làm trung tâm để trao đổi, rút kinh nghiệm.

- 100% các lớp tổ chức hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ theo quan điểm lấy trẻ

làm trung tâm.

- Kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện chuyên đề tại các lớp.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đến CMT và xã hội về việc thực hiện chuyên đề như: Các hội thi, lễ hội, tổ chức các hoạt động sự kiện trong các năm học.

- Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề.

- Tổ chức khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt chuyên đề trong 5 năm.

          VI. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện kế hoạch chuyên đề được bố trí trong dự toán chi Ngân sách nhà nước hàng năm của nhà trường theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, nguồn xã hội hóa...

- Căn cứ nội dung kế hoạch nhà trường chủ động lập kế hoạch dự toán chi hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

          Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025 của trường mẫu giáo Cẩm Nam. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các cấp để nhà trường thực hiện chuyên đề hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD- ĐT Hội An ;

- Lưu VT .

- Lưu HSCM

- Lưu các tổ CM, GV

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 Trương Thị Phong Lan